Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technická studie „Křížení stezky pro pěší a cyklisty s ulicí Pisárecká“
Odesílatel cerych.pavel@brno.cz
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.01.2023 12:36:39
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Q: Zadavatel v příloze č. 2 Zadání v bodu 6 „Požadavky na způsob a rozsah zpracování technické studie“ v rozsahu zpracování v bodu 8 uvádí vypracování mimo jiné vizualizace a perspektivních zákresů. Akci vnímáme především jako technické prověření možností mimoúrovňového křížení smíšené stezky s intenzivně zatíženou místní komunikací.
S ohledem na správné nacenění prací bychom se rádi zeptali na předpokládaný rozsah vizualizace (počet vizualizačních snímků), požadovanou kvalitu vizualizace, a poskytnutí vzorového rozsahu vizualizačních snímků.

A: Rozsah bodu č.8 v Požadavcích na způsob a rozsah zpracování technické studie je myšlen jako jeden výkres (přehledná situace, schéma využití ploch) nebo jiné zpracování (vizualizace, perspektivní zákres) ke každé variantě, které bude srozumitelnou formou sdělovat závěry technické studie primárně pro komunikaci s laickou veřejností. Pro bližší představu přikládáme příklady studie a vizualizace.


Přílohy
- cyklostezka_01.jpg (7.06 MB)
- arch. studie.PNG (568.22 KB)