Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Marketingová kampaň pro portál COBUDEBRNO.CZ
Odesílatel wernischova.linda.mmb@brno.cz
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.08.2022 15:42:04
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace zaslanou společností Everesta, s.r.o., IČO 25014650 ze dne 17.8.2022

Otázka:
Chápeme správně, že návrhy vizuálů do nabídky budeme předkládat pouze pro offline kampaně, i když v plnění je i požadavek na online kampaně?
Odpověď:
Chápete správně, že návrh vizuálů se v nabídce předkládá pouze pro offline kampaň. Rozsah online kampaně je stanoven Mediaplánem. Pojetí offline kampaně záleží čistě na kreativitě a originalitě každého účastníka. Vždy musí ale návrhy sledovat cíle a očekávání uvedené v zadávací dokumentaci. Zároveň musí být návrhy v souladu s Grafickým manuálem, který je také součástí zadávací dokumentace.

Otázka:
Je stanoven minimální rozsah těchto návrhů?
Odpověď:
Minimální rozsah návrhů není stanoven. Předpokladem je, aby bylo z nabídky zřejmé, jak konkrétně účastník zrealizuje offline kampaň – způsob, umístění, materiál, barvy, velikost, zvuk, frekvenci apod.

Otázka:
A jsou nějaké požadované formáty návrhů k hodnocení?
Odpověď:
Vizualizace a podrobný popis návrhu realizace kreativního využití brandu CBB je přílohou č. 2 smlouvy, kterou předkládá účastník spolu s nabídkou. Mělo by se jednat o běžně dostupné formáty jako .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pps, .pdf, .jpg apod.

Otázka:
A dále je možné specifikovat konkrétní kritéria k hodnocení? Ty pospané v kapitole 7 neuvádějí co přesně bude hodnoceno.
Odpověď:
Zadavatel stanovuje tato dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy, podle kterých budou nabídky hodnoceny:
• Kreativita offline návrhu (váha 30 %)
• Nabídková cena online části v Kč vč. DPH (váha 40 %) dle Mediaplánu viz Příloha č. 4
• Nabídková cena offline návrhu v Kč vč. DPH (váha 30 %)
U kreativity offline návrhu bude hodnocena originalita pojetí návrhu (váha 40 % v rámci kritéria) a takový výběr komunikačních nástrojů, který má nejvyšší potenciál zasáhnout cílové skupiny a zajistit zvýšení povědomí a návštěvnosti portálu CBB (váha 60 % v rámci kritéria). Posuzováno bude zejména umístění, viditelnost či dostupnost pro občany. Při originalitě bude kladem důraz zejména na cíle kampaně, kladně hodnocena bude také schopnost zaujmout a zaměření na širokou veřejnost, různé věkové kategorie či využití originálních materiálů, designu či médií.Dne 22.8.2022