Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dopravně technická studie „Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy – ulice Jemelkova“
Odesílatel cerych.pavel@brno.cz
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2022 15:27:25
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dle zadávací dokumentace objednatel předá podklady bezodkladně, nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se s těmito podklady podrobně seznámí. Pokud zhotovitel zjistí nevhodnost podkladů, je povinen objednatele o této skutečnosti bezodkladně informovat.
Ve výčtu podkladů jsou zahrnuty zejména tyto:
 ÚPmB
 Generel VHD
 Generel cyklistické dopravy
 Generel pěší dopravy
 Mapy města Brna – polohopis a výškopis
 Stavební záměr – parkovací dům
 Stavební záměr LIDLu
 Studie „Rozšíření drážní VHD do SV oblasti Bosonoh“
 Studie „DUS tramvajové vozovny Brno-Bosonohy“

V případě potřeby budou poskytnuty další podklady na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.
Podklady budou poskytnuty ve formátu PDF.

Původní zpráva

Datum 12.09.2022 10:25:40
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

žádáme o informaci, jaké podklady a v jaké podobě předá objednatel zpracovateli. Domníváme se, že především z hlediska mapových podkladů je třeba doložit:
• aktuálně platný polohopis a výškopis řešeného území v elektronické podobě,
• aktuálně platný stav inženýrských sítí,
• aktuálně platný stav vlastnictví pozemků,
• platná ÚPD města Brno, místní části Bohunice a místní části Nový Lískovec,
• aktuálně platný podklad k prodloužení tramvajové trati do Bosonoh,
• aktuálně platný podklad pro plánované P+R,
• veškeré dostupné informace B.kom k intenzitám a skladbě dopravy, případně pohybům v křižovatkách v řešeném území (výčet dat, která jsou k dispozici, včetně doby jejich pořízení).

Děkujeme.