Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technická studie "Most Vinohradská"
Odesílatel cerych.pavel@brno.cz
Organizace odesílatele Statutární město Brno [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.12.2022 11:38:19
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Q1: Nezbytně nutným podkladem pro vypracování technické studie „Most Vinohradská“ splňující zadavatelem stanovený účel a cíle je zaměření mostu a širšího území. V rámci podkladů, které zadavatel předá vybranému účastníkovi, tento podklad není uveden. Zajistí zaměření mostu a širšího území zadavatel na svoje náklady a předá je jako podklad vybranému účastníkovi a nebo se jedná o podklad, jehož zajištění považuje zadavatel za součást plnění zpracovatele technické studie a účastníci výběrového řízení jsou povinni zajištění tohoto podkladu ocenit ve své nabídce?
A1: Zadavatel technické studie poskytne zpracovateli výškopis a polohopis dotčeného území v rozsahu odpovídajícím technické studii a dále projektovou dokumentaci „Rekonstrukce mostu v km 4,894 na trati Brno – Přerov“, jejímž zadavatelem je Správa železnic s.o. Předmětem technické studie je návrh úpravy komunikace a vodoteče pod železničním mostem. Nezbytností je tedy koordinace s již zmíněným projektem Správy železnic na rekonstrukci železničního mostu.
Q2: Ze zadávací dokumentace vyplývá požadavek na převedení dvojkolejné trati Metropolitní a klasické dráhy. Ve výčtu podkladů, které zadavatel předá vybranému účastníkovi však není dokumentace k této dráze uvedena. Z pohledu zájemce se jedná o zásadní podklad pro vypracování technické studie „Most Vinohradská“. Bude tento podklad zajištěn zadavatelem a předán vybranému účastníkovi?
A2: Předmětem technické studie není nový návrh železniční dráhy, ale úprava komunikace a vodoteče pod železničním mostem. Předmětný železniční most bude rekonstruován Správou železnic na základě projektové dokumentace „Rekonstrukce mostu v km 4,894 na trati Brno – Přerov“ s předpokládanou realizací v roce 2024. Cílem technické studie je proto návrh úpravy problematického místa pod železničním mostem (jednopruhová komunikace a vodoteč). Výsledné řešení komunikace, včetně vodoteče vzešlé z technické studie musí být koordinováno s úpravou železničního mostu dle projektu Správy železnic.
Q3: V zadávací dokumentaci uvádí zadavatel přesný výčet příloh technické studie. Současně ale také uvádí: V průběhu zpracování může být grafická část zpřesněna o další přílohy. Výsledný rozsah dokumentace může být upřesněn po výrobních výborech. Studie bude po odevzdání pořizovatelem projednána a na základě výsledků tohoto projednání případně dopracována. Případné další požadavky na rozšíření grafické části technické studie ale mohou výrazně ovlivnit pracnost zakázky a tím ovlivnit i předpokládanou cenu plnění. Uvažuje například zadavatel, že by v rámci doplňujících požadavků na výsledný rozsah dokumentace ve stupni technická studie vyžadoval i vypracování vizualizací či zákresů do fotografií dotčeného území? V případě kladné odpovědi může zadavatel specifikovat rozsah vizualizace, případně dalších grafických příloh technické studie?
A3: Vypracování vizualizací či zákresů do fotografií dotčeného území nebude po zpracovateli technické studie v rámci této zakázky požadováno.