Dynamický nákupní systém: DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA PROVÁDĚNÍ GEODETICKÝCH PRACÍ

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P23V00000187
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-024223
Datum otevření: 09.06.2023
Datum zavedení: 25.08.2023 09:00
Datum ukončení: 17.08.2122 00:00

Název a popis předmětu

 • Název: DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA PROVÁDĚNÍ GEODETICKÝCH PRACÍ
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem plnění DNS a následně zadávaných veřejných zakázek v rámci DNS bude poskytování geodetických služeb dle aktuálních potřeb zadavatele. Konkrétně se bude jednat o následující služby: 1) Vyhotovení geometrických plánů (dále jako „GP“): - na zaměření pozemních staveb (např. garáží, drobných staveb, rodinných domů, chat atd.), - na zaměření rozsáhlých staveb občanské vybavenosti a funkčních celků, ( sportovních areálů (atd.), - rozdělení, scelení pozemků, změnu hranice pozemku, - vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, - oprava geometrického a polohového určení nemovitosti. 2) Vytyčení vlastnických hranic pozemků: - vytyčení a zaměření lomových bodů vlastnických hranic pozemků, trvalé a dočasné označení hranic, vyhotovení záznamu podrobného měření změn, - označení lomových bodů vlastnických hranic způsobem stanoveným vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména dle § 12 odst. 2 uvedeného zákona. - předání vytyčených hranic vlastníkům dotčených pozemků a jejich sousedům právními předpisy stanovenou formou včetně dokumentace a předání právními předpisy stanovené dokumentace příslušnému katastrálnímu úřadu, - výzva vlastníků dotčených pozemků k předání hranic. 3) Ostatní služby: - vyhotovení identifikace, srovnávacího sestavení a dohledání listin k dotčeným pozemkům, - polohopisné zaměření skutečného využití pozemků s vyčíslením výměr částí parcel, - zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného stavu (tzv. pasport stavby), - výkon úředně oprávněného zeměměřického inženýra ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 306 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS