Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce Měnínské brány – výběr zpracovatele projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem řešení jsou stavební úpravy spojené s případnou změnou dispozičního řešení, zajištění požární bezpečnosti, modernizace stávajícího výtahu, případné doplnění plošin pro imobilní občany, výměna popř. repase stávajících výplní otvorů, kompletní rekonstrukce sociálních zařízení, topení, vnitřní elektroinstalace, oprava vnitřní kanalizace, řešení zvýšené vlhkosti zdiva v úrovni 1.PP a 1.NP, úprava dřevěných obkladů interiéru, úprava schodiště, případná výměna povrchových podlahových krytin, instalace galerijního zavěšovacího systému včetně osvětlení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace.
Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni studie, projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu umožňujícím podání žádosti o stavební povolení (SP) a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).
Součástí předmětu veřejné zakázky je také inženýrská činnost (získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti o vydání stavebního povolení a získání pravomocného stavebního povolení) a zapracování připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace stavby. Předmětem této zakázky je i zpracování výkazu výměr a soupisu prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky a srovnávací položkový rozpočet včetně zapracování dočasných konstrukcí a opatření pro zachování provozu budovy a zajištění stávajících konstrukcí objektu.
Předmět veřejné zakázky zahrnuje dále poskytnutí součinnosti dodavatele zadavateli při zadávání veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby (zejména zajištění návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné informace dodavatelů ve vazbě na dodavatelem zpracovanou projektovou dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace), a to vše za podmínek blíže specifikovaných v přílohách této zadávací dokumentace.
Dále je předmětem plnění veřejné zakázky výkon činnosti autorského dozoru na realizaci předmětné stavby.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci a jejímu hmotnému zachycení, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)
Kontakt: Ing. Viktor Piše, e-mail: pise.viktor@brno.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 01.09.2022 10:00
Datum zahájení: 23.08.2022 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):