Veřejná zakázka: Brno, ČS odpadních vod K 360 Jižní centrum - rekonstrukce objektu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 974
Systémové číslo: P22V00000308
Evidenční číslo zadavatele: SML/0542/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-046632
Datum zahájení: 14.11.2022
Žádost o účast podat do: 08.12.2022 23:59
Nabídku podat do: 29.03.2023 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno, ČS odpadních vod K 360 Jižní centrum - rekonstrukce objektu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavebních prací je provedení rekonstrukce objektu stávající čerpací stanice a souvisejících retenčních podzemních prostor. Rekonstrukce objektu je vyvolaná plánovaným rozvojem města v blízkosti území čerpací stanice a okolí. Rekonstrukce objektu ČS spočívá v kompletních elektro-technologické a technologické výměně vybavení a navýšení objemu retenčních prostor.

Dispoziční řešení
Předmětná stavba má převážně charakter podzemních stavby. Její rozsah a situování je dáno stávajícím uspořádáním podzemního objektu ČS, stávajícího retenčního prostoru, přívodní stoky splaškové kanalizace a gravitačním odpadem výtlaku z ČS. Objekt stávající čerpací stanice je postaven ve třech podzemních podlažích. Změna dispozice spočívá v provedení stavebních úprav, zbourání objektu zemního filtru a zejména ve stavebních úpravách 3PP. V 3PP bude prohloubeno a dobetonováno dno a bude provedeno rozdělení 3PP na dva stavebně oddělené prostory suché a mokré jímky. V suché jímce budou umístěna čerpadla a v mokré jímce dojde k vytvoření provozního objemu ČS. Prostupy u severní stěny ČS jednotlivými podlažími budou zaslepeny, přičemž dojde ke kompletnímu stavebnímu oddělení suché a mokré jímky.

S ohledem na hloubky založení nových retenčních prostor, výšky podzemní vody a objemu zemních prací je v projektové dokumentaci navržena technologie spouštěných studní a štítem ražené štoly nové retenční stoky. Na spodní stavbu navazuje stávající retenční prostor, který bude v rámci rekonstrukce rozšířen o další retenční prostor, a to raženou stokou DN 2000 a dvěma spouštěnými studnami č. 01 a 02. Stávající retenční stoka bude rovněž opatřena spouštěnou studnou č. 03. V studnách č. 02 a 03 bude umístěna technologie proplachu retenčních prostor. Následně budou nové retenční prostory spojeny se spodní stavbou 3PP ČS, pomocí protlaku DN 1800. V 1PP proběhne úprava velikosti sociálního zařízení, které bude rozšířeno a za šachtou výtlaku ČS do sběrače jednotné kanalizace bude provedeno zkapacitnění odpadu z DN 200 na DN 300 včetně osazení revizní a kontrolní šachty, těsně před zaústěním do sběrače jednotné kanalizace. Severně před objektem ČS bude doplněna šachta řezaček (drtičů splašků), provedena jako spouštěná studna (č. 04). Z této šachty bude provedeno nové nátokové potrubí DN 500 umístěné v nově budované ražené štole 1400/1800 mm, propojující objekt ČS a studnu č. 04.Strojně technologické řešení
V ČS a v rozšířených retenčních prostorách bude provedena kompletní technologická výměna vybavení. Bude provedena instalace 4 čerpadel pro čerpání splašků z provozního prostoru ČS, dvou ks malých čerpadel pro čerpání prosáklých vod a úkapů ze suché jímky ČS a šachty drtičů splašků. Dále budou osazeny na začátku každé retenční stoky dvě proplachovací vany, které budou sloužit k proplachování retenčních prostor dynamickým účinkem tekoucí vody. Nový retenční prostor a prostor mokré jímky ČS bude oddělen zpětnou klapkou s možností přelivu.

Provozní řešení
Splaškové vody budou přitékat stávající přívodní stokou přes šachtu drtičů. V této šachtě budou v drtičích rozmělňovány splašky a dále gravitačně odváděny na mokré jímky ČS. Odtud dále čerpány do šachty výtlaku a dále gravitačně svedeny do sběrače jednotné kanalizace.

Podrobný popis rozsahu požadovaných prací je uveden v projektové dokumentaci „Brno, ČS odpadních vod K 360 Jižní centrum – rekonstrukce objektu“, vypracované společností AQUADROP s.r.o. v únoru 2022. Plán organizace výstavby si zhotovitel zpracuje sám, není součástí projektové dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 46 589 499 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánské náměstí 196/1
  60200 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky